תילטיגיד עבט תונח     יתאפורוטנ ץועיי   יוסיע                                                                                           תועדומה גורדיש   תודוא   תיבה ףד  

ברוכים הבאים לבית המרקחת של הטבע

קצרה היריעה מלהכיל את נזקי התרופות לגופינו, אך מה לעשות שכואב, מפריע ומציק לנו כל התסמינים של המחלות
אז זהו שיש,       ספר לנו מה מציק לך ותנסה אותנו לפני שמעמיסים על הגוף אנטיביוטיקה ותרופות
לארשיב תואירבה דרשמ ידי לע שומישל םירתומה םיחמצו םייעבט םירמוחמ םיבכרהה לכ
2019 תליחתב ליעפ היהיו הינבב רתאה